геодезисти-сървей-про

SurveyProGeo

поставяне на корди за асфалтополагащи машини

Геодезия в строителството

 Предлагаме бързи и качествени геодезически услуги във всички сфери на строителството, от проектиране до завършване на обекта

-Заснемане с цел изготвяне на проекти за всякакви строителни обекти - всякакви сгради, индустриални халета и цехове, пътища, улици, паркинги и кариери

-трасиране на всички елементи от строителния обект - даване на строителна линия, трасиране оси на сградата, фундаменти, нива на плочи

-изчисляване на обеми на изкопи, насипи, кариери и открити рудници

-заснемане на готовия обект и попълване в кадастралната карта

-всички геодезически дейности на пътни обекти (трасиране на всички елементи на пътя, асфалтополагане-поставяне водещи корди за полагащи машини, изчисляване обем положен асфалт, изготвяне на екзекутивна документация). Разполагаме с всички видове геодезически инструменти, както и корди за асфалтополагащи машини.

 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"
 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"
 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"
 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"

Проектиране и кадастър

 "Сървей ПроГео" ЕООД предлага бързи и качествени услуги в сферата на инвестиционното проектиране по част геодезия и част пътна:

- изработване на комбинирани скици за пълна или частична идентичност (нужна за издаване на виза за проектиране)

- издаване на скици от кадастралната карта и регистри

- изработване на удостоверение за идентичност

- геодезическо заснемане с цел проектиране на сгради, промишлени халета и заводи, инфраструктурни обекти

- изготвяне на проекти за вертикално планиране 

- изготвяне на трасировъчни планове

- проектиране на улици, пътища и паркинги

   Всички видове кадастрални дейности:

- изработване на кадастрални карти и регистри

- обединение и разделяне на поземлени имоти

- допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри

- създаване на нови обекти на кадастъра

- попълване на самостоятелни обекти на собственост в Кадастралната карта и регистри

- изготвяне на проекти за изменение на регулационни и кадастрални планове

- изготвяне на парцеларни планове

- трасиране на имотни граници

 • "СЪРВЕЙ ПРОГЕО"
 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"
 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"
 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"

Фотограметрия и ГИС

"Сървей ПроГео" извършва въздушни фотограметрични заснемания с безпилотни летателни апарати (дронове). Разполагаме с висококачествени апарати, снабдени с камери с висока резолюция и дълго време на полета. От въздушните снимки могат да бъдат изработени както ортометрични въздушни снимки (ортофото) и цифрови модели на терена (DSM) на обекти с голяма площ, така и 3D модели на всякакви сгради, църкви, археологически разкопки, паметници на културата и други.

След заснемане и изработване на 3D модели на терена могат да се изчисляват обеми земни маси на всички видове кариери и открити рудници, с изключително голяма детайлност и точност, надминаваща тази на традиционните геодезически методи за измерване на такъв тип обекти.

Чрез въздушното заснемане могат да се изготвят ортометрични снимки и 3D модели с голяма детайлност на големи площи за срок в пъти по-кратък от традиционни методи за геодезически измервания.

 • "СЪРВЕЙ ПРОГЕО"
 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"
 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"
 • "Геодезически услуги - СЪРВЕЙ ПРОГЕО"

Безпилотните летателни апарати навлизат все повече в различни сфери и могат да се използват за многообразни цели като:

-мониторинг на големи строителни обекти - обследване на етапите на работа в строителния процес и етапа на завършеност на обекта.

-обследване на райони - горски масиви, русла на дерета и реки, свлачища. Залесени и засети площи, водни и блатисти области, обследване на зарази по горските масиви.

-заснемане на големи линейни и площни обекти за вписване в кадастралната карта (реконструкция на пътища, големи инфраструктурни обекти и др.)

-създаване на рекламни материали на различни туристически обекти и атракции.

готов продукт след въздушно заснемане