геодезисти-сървей-про

SurveyProGeo

Трасиране

отлагане на ограда на имот

Когато става дума за геодезически дейности, трасиране означава процес на отлагане на терена на имотни граници или проектни елементи от строителните обекти при изграждане на сгради и други инженерни съоръжения. Трасирането се извършва от геодезисти, с необходимата квалификация, с нужната точност според вида на трасирания обект. Точност може да варира от няколко милиметра до десетки сантиметри, в зависимост от това дали се трасирара имот, сграда, оси и инженерни съоръжения.

Трасиране на имоти

При трасирането на имоти се отлагат върху терена всички чупки на имота. За да бъде извършено трасирането от квалифицираните геодезисти е необходимо да разполагат с актуална скица на имота и документ за собственост. След отлагането на имотните граници "Сървей ПроГео" ЕООД издава протокол за извършените дейности нужен за изграждането на ограда.

трасиране на оси на сграда

Трасиране на сгради

При започване на строителство, жилищни или индустриални сгради и халета е необходимо даване на строителна линия на обекта. Това означава да се трасира точно стъпката на сградата върху терена. Повреме на строителството, особоено при по-големите сгради е необходимо да се отлагат от инженер - геодезист конструктивни елементи от сградата като: оси, фундаменти, асансиорни шахти, колони и други елементи от сградата. Съгласно наредба номер 3 от ЗУТ ( Закона за устройство на териториите ) се попълва необходимата техническа документация. За да бъдат трасирани всички еленти е необходим трасировъчния план от проекта по част „Геодезия“ и цифров модел на конструктивните планове на сградата.

трасиране на тръбопровод

Трасиране на линейни съоръжения

При изграждане на линейни съоръжения като пътища, канали, водопроводи, електропроводи е необходимо освен плановото трасиране на оста и отстоянията от нея и височинното трасиране на елементити от линейните обекти. Височини се отлагат спрямо нивелетния проект. При строителство на пътища и полагане на асфалтови настилки е необходимо изключително точно да се определят проектните височини на пикетните точки на пътя, като се пресмятат и отмествания, наклони и слягане на материала. Фирмата разполага с комплект водещи корди за асфалтополагащи машини. Имаме опит в асфалтополагането и предлагаме бързи и прецизни измервания и изгодни цени.

Геодезическа фирма „СЪРВЕЙ ПРОГЕО“ ЕООД ще трасира всичко необходимо от вашия строителен обект или имот в най-кратки срокове, на ниска цена.