геодезисти-сървей-про

SurveyPro

Геодезическо заснемане

Геодезичекото заснемане основа за качествено проектиране

Геодезическото заснемане е първата стъпка при започване на проектиране на сгради, халета, инфраструктурни обекти и вскякакви съоръжения. За израбоването на качествени и точни проекти, е необходимо подробно и точно заснемане на всички ситуационни елементи на терена и релефа. Така се минимализират рисковете от непредвидени ситуации, позволява по точно изчисляване на проектни количества земни работи и услеснява проектантската дейност.

Геодезическо заснемане в строителството

Ние от „СЪРВЕЙ ПРО“ ООД извършваме вички видове геодезически заснемания, както с цел проектиране на сгради и съоръжения, така и повреме на тяхното строителство, с цел проверка и контрол на геометрията и проетните нива на строежа и издава необходимите документи и строителни книжа(приложение към акт 3).

Геодезическо заснемане е необходимо не само като основа за проектиране, но и много други цели.

Геодезическо заснемане с цел издаване на удостоверение за търпимост

кадастрални дейности - попълване на сграда в кадастъра

Удостоверението за търпимост на сгради се издава от местната общинска случба за стари сгради, които нямат строителни книжа, но са построени съгласно изискванията за през този период. След издаването на удостоверението за търпимост сградата не подлежи на принудително премахване, могат да бъдат изготвяни други инвестиционни проекти за същия имот, може да бъде продавана, заменяна и т.н.

Геодезическо заснемане за изменение и попълване в кадастралната карта и издаване на удоствоверение по чл.54

Геодезическо заснемане е необходимо при някой дейности свързани с кадасъра - при попълване на новопостроени сгради, допълване на непълноти и отстраняване на грешки в кадастралните карти и кадастрални регистри.

Геодезическо заснемане с цел изчисляване на обеми земни работи – изкопи и насипи

3D модел за изчисляване на обем на изкоп

СЪРВЕЙ ПРО ООД предлага заснемане и изчисляване на обеми на изкопи и насипи на всякакви строителни обекти, кариери и открити рудници – строителство на сгради, пътища, съоръжения, концесии на кариери за инертни материали и др.

За изчисляването на количеството са необходими поне две геодезически заснемания – преди започване на изкопните работи и към момента в който е необходимо това. Обема се изчислява чрез изработване на 3D модели на терена чрез специализиран геодезически софтуер.

Заснемането на терена може да се извърши чрез 2 вида технологии:

- Първия вариат е са традиционните геодезически измервания с тотална станция или ГНСС приемници, с които се измерват характерни точки и структурни линии на терена чрез които се изгражда 3D модела. Предимството на този метод на измерване е високата точност при определяне на пространствените координати на всяка една измерена точка, а недостатъка че трудно се постига детаилност и подробност при определяне на теренните повърхнини. Поради тези съображения метода е подходящ заснемане на малки обекти, или обекти с правилна форма, като изкопи за сгради и съоръжения, малки кариери и др.

- При обекти с голяма площ и неправилна форма като кариери за инертни материали, открити рудници и др. тази технология предоставя добри резултати, но се изискват много време, усилия и ресурси за измерването и компютърната му обработка. Затова понякога е по удачно да се използва въздушна фотограметрия с безпилотни летателни апарати. При тази технология е възможно заснемането на големи площи за кратък срок и постигане на голяма детаилност и точност при изчисляване на обемите земни работи.

„СЪРВЕЙ ПРО“ ООД разполага с всякаква техника за геодезически измервания, включително дрон с камера с висока резолюция и много опит в измерване на кариери и изкопи.

Заснемане на фасади на сгради

геодезически измервания за изследване на деформации

Заснемането на фасади се извършва с безрефректорна тотална станция, като се описват всички детайли на сградата. Получените данни могат да се използват за изчертаване на архитектурни планове, изследване за вертикалност на носещи елементи на сградата, работни изчисления за дограми и окачени фасади.

Изследване на деформации на свлачища и съоръжения

При свлачищата и инженерните съоръжения като кранови пътища, мостове, тунели и др. дори минимални отклонения от проектното положение може да са признак за сериозна опасност за съоръжението или предвестник за оключване на свачищни процеси при свлачищата. Затова понякога е необходимо периодично изследване на деформациите и анализ на опастността. Това може да предотврати много аварии и нежелани инжиденти.

Ние разполагаме с квалифицирани инженер-геодезисти и подходяща апаратура и можем да извършим всякакви годезически заснемания с цел изследване на деформации.