геодезисти-сървей-прогео

SurveyProGeo

Геодезическо заснемане

Геодезичекото заснемане, основа за качествено проектиране

Геодезическото заснемане е първата стъпка при започване на проектирането на сгради, халета, инфраструктурни обекти и вскякакви съоръжения. За израбоването на качествени и точни проекти, е необходимо подробно и точно геодезическо заснемане на всички ситуационни елементи на терена и релефа - това са прилежащи улици, електрически, ВиК, газопреносни и други проводи, близки до обекта сград, огради и съоръжения с техните коти и височини. Всички тези заснети елементи трябва да се нанесът върху извадка от действащите регулационен план и кадастрална карта (кадастрален план) или извадка от картата на възстановената собственост (ако имота попада извън урбанизирана територия). Проектите изготвени въз основа на геодезическа снимка са прецизни и количествените сметки са акуратни. Така се минимализират рисковете от непредвидени ситуации, позволява по-точно изчисляване на проектни количества и повишава качеството на проектантската дейност.

Геодезическо заснемане в строителството

Ние от „СЪРВЕЙ ПРОГЕО“ ЕООД извършваме вички видове геодезически заснемания, както с цел проектиране на сгради и съоръжения, така и повреме на тяхното строителство. Геодезическите измервания по време на изпълнението се прават с цел проверка и контрол на геометрията и проетните нива на конструктивните елементи, както и за изготвяне на приложения към водената документация от строителния надзор(приложение към акт 3 и други).

Геодезическо заснемане е необходимо не само като основа за проектиране, но и много други цели.

Геодезическо заснемане с цел издаване на удостоверение за търпимост

кадастрални дейности - попълване на сграда в кадастъра

Удостоверението за търпимост на сгради се издава от местната общинска служба за стари сгради, които нямат строителни книжа, но са построени съгласно изискванията за през този период. След издаването на удостоверението за търпимост сградата не подлежи на принудително премахване, могат да бъдат изготвяни други инвестиционни проекти за същия имот, може да бъде продавана, заменяна и т.н.

Геодезическо заснемане за изменение и попълване в кадастралната карта

При изграждането на всяка сграда незавсимо от нейното функционално предназначение тя трябва да се отрази в информационната система на кадастъра. За районите с влязла в сила кадастрална карта се нанася контура на сградата заедно с всички самостоятелни обекти на собственост (СОС) в нея. При отразяването на сградата в системата на кадастъра, съответната регионална служба издава удостоверение нужно за окомплектоването на документите за въвеждане на сградата в експоатация. Нужните документи за изработване на проект за попълване на сграда в кадастъра са:

1. Копие от документ за собственост;

2. Копие от разрешение за строеж;

3. Копие от архитектурен проект заверен от общината.

4. Акт образец 15 или акт за приемане на конструкцията (Приложение №14 към Наредба №3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) заедно с Констативен протокол за степен на завършеност на строителството или преустройството (чл. 181, ал. 2 от ЗУТ).

След изграждане на подземни проводи, следва те да се нанесат в подземният кадастър, като за района на гр. София той се поддържа от Дирекция “Софийски кадастър” на Столична община. Нужните документи за изработване на проект за попълване на сграда в кадастъра са:

1. Копие от виза за проектиране;

2. Копие от одобрен проект – ситуация;

3. Разрешение за строеж.

Геодезическо заснемане с цел изчисляване на обеми земни работи – изкопи и насипи

3D модел за изчисляване на обем на изкоп

"СЪРВЕЙ ПРОГЕО" ЕООД предлага заснемане и изчисляване на обеми на изкопи и насипи на всякакви строителни обекти, кариери и открити рудници – строителство на сгради, пътища, съоръжения, концесии на кариери за инертни материали и др.

За изчисляването на количеството са необходими поне две геодезически заснемания – преди започване на изкопните работи и към момента в който е необходимо това. Обема се изчислява чрез изработване на 3D модели на терена чрез специализиран геодезически софтуер.

Заснемането на терена може да се извърши чрез 2 вида технологии:

- Първия вариат са традиционните геодезически измервания с тотална станция или ГНСС приемници, с които се измерват характерни точки и структурни линии на терена чрез които се изгражда 3D модела. Предимството на този метод на измерване е високата точност при определяне на пространствените координати на всяка една измерена точка, а недостатъка че трудно се постига детаилност и подробност при определяне на теренните повърхнини. Поради тези съображения метода е подходящ заснемане на малки обекти, или обекти с правилна форма, като изкопи за сгради и съоръжения, малки кариери и др.

- При обекти с голяма площ и неправилна форма като кариери за инертни материали, открити рудници и др. тази технология предоставя добри резултати, но се изискват много време, усилия и ресурси за измерването и компютърната му обработка. Затова понякога е по удачно да се използва въздушна фотограметрия с безпилотни летателни апарати. При тази технология е възможно заснемането на големи площи за кратък срок и постигане на голяма детаилност и точност при изчисляване на обемите земни работи.

„СЪРВЕЙ ПРОГЕО“ ЕООД разполага с всякаква техника за геодезически измервания, включително дрон с камера с висока резолюция и много опит в измерване на кариери и изкопи.

Заснемане на фасади на сгради

геодезически измервания за изследване на деформации

Заснемането на фасади се извършва с безрефректорна тотална станция, като се описват всички детайли на сградата. Получените данни могат да се използват за изчертаване на архитектурни планове, изследване за вертикалност на носещи елементи на сградата, работни изчисления за дограми и окачени фасади.

Изследване на деформации на свлачища и съоръжения

При свлачищата и инженерните съоръжения като кранови пътища, мостове, тунели и др. дори минимални отклонения от проектното положение може да са признак за сериозна опасност за съоръжението или предвестник за оключване на свачищни процеси при свлачищата. Затова понякога е необходимо периодично изследване на деформациите и анализ на опастността. Това може да предотврати много аварии и нежелани инжиденти.

Ние разполагаме с квалифицирани инженер-геодезисти и подходяща апаратура и можем да извършим всякакви годезически заснемания с цел изследване на деформации.